Radonkarta

Radon kort

0–10 %

10–20 %

20–30 %

30–40 %

40– %

 

Andel radonmätta bostäder i småhus

per län med radonhalt överstigande 200 

respektive 400 becquerel per kubikmeter luft,

mätningar genomförda till och med 1999.